VĂN HÓA-XÃ HỘI
Gặp mặt kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
14/03/2022 08:31:30

gày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3 lại về trong tiết xuân ấm áp. Những bó hoa rạng rỡ như những lời chúc tươi thắm nhất gửi tới những người phụ nữ thân yêu, những người đã dệt gấm, thêu hoa tạo nên vẻ đẹp vĩnh hằng cho thế giới này. Người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong xã hội. Trước hết trong gia đình người phụ nữ là mẹ hiền, dâu thảo, và có ảnh hưởng to lớn đến hạnh phúc gia đình. Cùng với đó là việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Có thể nói phụ nữ là người giữ gìn hạnh phúc của một gia đình. Thật khó hình dung một gia đình êm ấm hạnh phúc mà lại thiếu vắng bàn tay dịu dàng của người phụ nữ.

Trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, phụ nữ đã đóng góp một vai trò quan trọng vào việc xây dựng truyền thống vẻ vang của dân tộc. Chúng ta tự hào biết bao về công lao hiển hách, khí phách anh hùng và sự nghiệp lẫy lừng của hai Bà Trưng, bà Triệu và biết bao người phụ nữ khác trong lịch sử dân tộc. Sống trong thời đại mới, thời đại CNH - HĐHhội nhập quốc tế, phụ nữ Việt Nam càng phải bước qua biết bao thử thách to ln đáp ứng yêu cầu của xã hội, tham gia hầu hết vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều người được giao và đảm nhiệm những nhiệm vụ và các vị trí quan trọng của chính quyền, đoàn thể.

Qua c¸c giai ®o¹n phô n÷ ViÖt Nam lu«n xøng ®¸ng víi lêi khen ngîi cña Chñ tịch HCM “ Anh hïng bÊt khuÊt, trung hËu ®¶m ®ang”. Chñ tịch Héi Phụ nữ Việt Nam ®· t«n vinh ng­êi phô n÷ “Trong thµnh tùu chung cña ®Êt n­íc cóđóng góp tích cùc cña c¸c tÇng líp phô n÷, lµ mét lùc l­îng x· héi ®«ng ®¶o, phô n÷ đ· tá râ vai trß, kh¶ n¨ng, søc lao ®éng s¸ng t¹o cña m×nh trªn mäi lÜnh vùc cña cuéc sèng, thích øng víi sù héi nhËp vµ ph¸t triÓn theo xu thế chung cña nh©n lo¹i”.

Tiếp thu những giá trị truyền thống văn hóa, bằng sức lao động, sáng tạo, cần cù, chịu thương chịu khó của mình, những năm qua phô n÷ x· nhµ lu«n ph¸t huy, thÓ hiÖn vai trß cña m×nh trong ®êi sèng hµng ngµy. Qua c¸c kú ®¹i héi, tæ chøc héi ®­îc t¨ng c­êng cả về chÊt l­îng vµ sè l­îng, vai trß và chøc n¨ng nhiÖm vô cña héi ®­îc ®̉ cao, ho¹t ®éng ngày càng chÊt l­îng h¬n, phô n÷ tham gia vµo héi ngµy cµng cao. Hµng th¸ng, hµng quý c¸c chi héi phô n÷ ë c¬ së lu«n duy tr× sinh ho¹t hội. Phong trµo “Toµn d©n ®oµn kết x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸” ®­îc c¸c héi viªn hưởng ứng nhiÖt t×nh. Công tác vệ sinh môi trường do phụ nữ đảm nhận được duy trì, thực hiện có hiệu quả . Ngoài ra, Hội tổ chức cho chi hội trồng hoa, các tuyến đường do chi hội phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp. Hội còn tổ chức cho hội viên BCH trồng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ, các tuyến đường. Tổ chức các buổi vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 kh«ng 3 s¹ch được đẩy mạnh ở hầu hết các chi hội. Cïng víi đó thực hiện tốt phong trµo gióp đỡ phô n÷ nghèo có hoàn c¶nh ®Æc biÖt khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Vận động cán bộ hội viên tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ được duy trì và đẩy mạnh tại các chi hội phục vụ cho các buổi sinh hoạt, hội nghị hay đại hội ở thôn, ở xã và các ngày lễ của địa phương..

Đ/c Phạm Thị Lành– Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Tùng cho biết đÓ x©y dùng héi ngµy cµng v÷ng m¹nh v mäi mÆt cần thực hiện nhiÖm vô quan trọng tr­íc m¾t lµ:

+ Tích cực tuyên truyền, vËn động phô n÷ tham gia sinh ho¹t héi, n©ng cao nhËn thøc, tr×nh ®é, n¨ng lùc vmäi mÆt.

+ Tham gia x©y dùng chính s¸ch b×nh ®¼ng giíi víi héi cÊp trªn v̉ c«ng t¸c phô n÷.

+ Có kế ho¹ch x©y dùng, tæ chøc héi v÷ng m¹nh, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ng̣ũ c¸n bé, ®¸p øng yªu cÇu thêi kú ®Èy m¹nh CNH - H§H đÊt n­íc.

+ §a d¹ng nguån thu hîp ph¸p ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn quü héi.

§Ó ®¹t ®­îc nh÷ng nhiÖm vô trªn mçi héi viªn cÇn ph¶i chịu khó häc hái, trau dåi kiến thøc, giao l­u ho¹t ®éng trong c¸c tæ chøc héi, c©u l¹c bé. Tích cùc tham gia vµo ho¹t ®éng x· héi.

Víi truyền thèng “Anh hïng bÊt khuÊt, trung hËu ®¶m ®ang”, “giái viÖc n­íc, ®¶m viÖc nhµ” phô n÷ x· nhµ tiếp tôc v­ît qua mäi khó kh¨n thö th¸ch cña cuéc sèng, tích cực hoạt động trên mọi lÜnh vùc, có nh­ vËy míi thÓ hiÖn s©u s¾c vµo nh÷ng đóng góp trong thµnh tùu x©y dùng quª h­¬ng, ®Êt n­íc trong thời đại mới.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2241
Trước & đúng hạn: 2241
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2023 08:50:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 28,092