CƠ CẤU TỔ CHỨC
giới thiệu tổng quan về cơ cấu tổ chức Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thanh Tùng
10/05/2022 10:42:13

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy

 

Hội đồng nhân dân xã

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

BỘ MÁY

· Danh sách HĐND xã Nhiệm kỳ 2016-2021

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1.

Vũ Thế Mạnh

Phó Bí thư - chủ tịch HĐND

2.

Vũ Thế Tuấn

Chủ tịch UBND

3.

Nguyễn Đình Cương

Phó chủ tịch HĐND

4.

Nguyễn Văn Dũng

Phó chủ tịch UBND

5.

Vũ Đình Hà

Chủ tịch MTTQ

6.

Nguyễn Văn Biên

Trưởng công an

7.

Cao Văn Hưng

Chỉ huy Trưởng Quân sự

8.

Nhữ Thị Đạt

Văn phòng HĐND- UBND xã

9.

Phạm Văn Quân

Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã

10.

Phạm Thị Lành

Chủ tịch HPN

11.

Bùi Đình Trường

Bí thư ĐTN

12.

Nguyễn Đình Chính

Chủ tịch HND

13.

Nguyễn Hữu Phương

Giám đốc HTX nông nghiệp

14.

Vũ Đình Soạn

Phó chỉ huy trưởng Quân sự

15.

Vũ Trọng Tiến

Giám đốc HTX DVNN

16.

Phạm Văn Măng

Bí thư chi bộ – trưởng thôn Đoàn Phú

17.

Phạm Thị Thư

Phó hiệu trưởng trường Tiểu học

18.

Đỗ Đình Đại

Phó thôn Đoàn Phú

19.

Phạm Thị Huê

Cán bộ Dân số xã

20.

Nguyễn Hữu Giang

Tổ trưởng tổ SX số 7

21.

Nguyễn Thị Luyến

Chi hội trưởng PN thôn Đoàn Phú

22.

Phạm Thị Hoài

Bí thư chi bộ - trưởng thôn Đông

23.

Nguyễn Đình Nam

Bí thư chi đoàn thanh niên thôn Đông

24.

Nguyễn Đức Truy

Tổ trưởng tổ Sản xuất

25.

Nguyễn Hữu Bộ

Phó GĐ HTX DVNN – Phó chủ tịch UB MTTQ

Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng

Giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

LÃNH ĐẠO, THÀNH VIÊN ỦY BAN

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Vũ Thế Tuấn

Chủ tịch UBND xã

2

Nguyễn Văn Dũng

PCT. UBND xã

3

Nguyễn Văn Biên

Trưởng Công an

4

Cao Văn Hưng

Chỉ huy Trưởng Quân sự

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 4027
Trước & đúng hạn: 4027
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/08/2022 02:35:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH TÙNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Thế Tuấn - chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: .Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương

Điện thoại:0986146812.

Email: ......

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 15,195